Ali Karahisar - Türk Telekom Ali Karahisar: Türk Telekom - Tüm Yazılar

Türk Telekom mu? Tekel Telekom mu?